POZOR ČTĚTE!!!!!

Vážení rodiče, 

vzhledem k opatřením vlády se ruší vánoční vystoupení a vánoční jarmark žáků a dětí ZŠ a MŠ Vísky při rozsvěcování Vánočního stromu v pátek dne 3.12.2021.                
Vánoční jarmark proběhne v náhradním termínu v dílně ZŠ Vísky (vstup ze dvora) ve čtvrtek 16.12.2021 v době od 14:00 do 17:00 hod. 

       

Testování žáků - Covid-19

Vážení rodiče, na základě opatření vydaného MZ ČR proběhne v naší škole v pondělí ve dnech 22. a 29. 11. 2021 povinné testování žáků antigeními testy na přítomnost viru Covid-19. Dodané testy jsou na výtěr z nosu. Žáci si mohou přinést vlastní test ze slin (test bude proveden ve škole).

Testu se musí zúčastnit všichni žáci kromě žáků, kteří nemoc prodělali v posledních 180 dnech nebo přinesou potvrzení o  PCR testu, popřípadě se nemohou testovat ze závažných zdravotních či jiných důvodů (potvrzení od lékaře). 

V případě odmítnutí testování - postup viz níže:


Výsledky voleb do školské rady

Do školské rady byly za rodiče žáků zvoleny Mgr. Pavla Vondálová a paní Tamara Chládková. Náhradníkem je pan Pavel Kratochvíl. Zvoleným členům ŠR gratulujeme. První setkání ŠR svolává ředitel školy. O termínu budete informováni.Obecné informace k provozu školy

D Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

D Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

 D Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily). 

 D Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce. 

D Doporučuje se udržovat ve škole či školském zařízení systém sdílení informací (např. komu se hlásí onemocnění dítěte/žáka/studenta nebo zaměstnance), stanovit jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení. 

D Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

D Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků a žáky a studenty, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

D Během prezenční výuky je vhodné sledovat zdravotní stav dětí/ žáků/studentů, zdali nevykazují symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění. 

D Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel manuálu. 

 D Škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání dětí/žáků/studentů mezi učebnami a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19, zejména v období září 2021. 

 D Doporučuje se dle možností školy minimalizovat kontakt mezi dětmi/žáky/studenty různých tříd a skupin, zejména v období září 2021. 

D Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi/žáky/studenty školy a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor. 

 § V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.


§ Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 


Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: 
                              osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 
                             osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest. 
         Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů) 


Jsme malotřídní mateřská a základní škola, která poskytuje předškolní vzdělávání v rámci MŠ a školní vzdělávání v rozsahu celého prvního stupně
(1. - 5. ročník). Poskytujeme taktéž možnost domácího vzdělávání.
V naší školičce naleznete takřka rodinné prostředí. Menší počet dětí ve třídách umožňuje každodenní velmi úzký kontakt mezi učiteli a žáky, i žáky samotnými, a také možnost maximálního individuálního přístupu k jejich výchovným i vzdělávacím potřebám. Častá a úzká spolupráce s rodinami našich žáků je pro nás samozřejmostí.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Vísky, okres Blansko, příspěvková organizace

Adresa: ZŠ a MŠ Vísky
              Vísky 27
              679 33 Vísky

Ředitel: Mgr.et Bc. Antonín Loukota
IČO: 62073001
Právní forma: Příspěvková organizaceSoučásti školy:

  • základní škola - 1. stupeň (provoz denně 7.00 - 15.30 hod.)
  • mateřská škola (provoz denně 6.30 - 16.00 hod.)

  • školní družina

  • školní jídelna

Zřizovatel: Obec Vísky, č. p. 96, Vísky 679 33
e-mail: skolavisky@email.cz
tel. ZŠ: 516 475 821

Datová schránka: fpf9vnu